The best of India #10 สักการะสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล เดินทาง 9-16 ธันวาคม 2566 (8 วัน 7 คืน)
 • IMG_1230
 • IMG_0055
 • IMG_0073
 • IMG_0072
 • IMG_0071
 • IMG_0070 2
 • IMG_0069
 • IMG_0068 2
 • IMG_0067 2
 • IMG_0066 2
 • IMG_0065 2
 • IMG_0064
 • IMG_0063
 • IMG_0062
 • IMG_0061
 • IMG_0060
 • IMG_0059
 • IMG_0058
 • IMG_0057
 • IMG_0056

The best of India #10 สักการะสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล เดินทาง 9-16 ธันวาคม 2566 (8 วัน 7 คืน)

89,000.00 ฿

000

เปิดให้จองก่อนใคร…. #ทริปเเสวงบุญอินเดีย เนปาลแบบ VIP ดี ดี๊ ดี ✨
ดีที่สุด สะดวกที่สุด สบายที่สุดอิ่มเอมใจที่สุด ❤️

🙏ครั้งหนึ่งในชีวิต..ตามรอยพระพุทธเจ้า
8 วัน แห่งการบำเพ็ญทานบารมี รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา
น้อมถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชา บนดินแดนแห่งพุทธองค์

พิเศษ!! สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาใต้ต้นโพธิ์ ยามค่ำคืน
👪ทริปเดียว สร้างบารมี สร้างบุญทอดผ้าป่าวัดไทย เจริญจิตภาวนาในพุทธสถานสำคัญ แจกมหาทาน 1000 ครอบครัว และปล่อยปลาหน้าเขียงลงแม่น้ำคงคา

The best of India #10
สักการะสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล
ลุมพินี ⭐️ พุทธคยา ⭐️สารนาถ ⭐️ กุสินารา
ราชคฤห์ – นาลันทา – ปัตนะ – ไวสาลี – พาราณสี – สาวัตถี

🚍บริการรถโค้ช Volvo ที่มีห้องน้ำในตัวแบบเครื่องบิน มีไม่กี่คันในอินเดีย ปกติใช้สำหรับนักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติของอินเดีย และนักแสดงบอลลีวู้ด

🏰พักโรงแรมห้าดาว หรือดีที่สุดในแต่ละเมือง
👪แจกมหาทาน 1000 ครอบครัวและปล่อยปลาหน้าเขียงลงแม่น้ำคงคา
🙏พระธรรมทูตผู้ให้ความรู้เชิงลึกในแต่ละพุทธสถาน
⭐️นำคณะโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

📅เดินทางวันเสาร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 (8 วัน 7 คืน)
✈️บินตรงสู่พุทธคยา โดยสายการบินไทยสมายล์

โปรแกรม Hilight
✨สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ประสูติ : ลุมพินี
🔸เยี่ยมชมสวนลุมพินี และวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ
🔸ทอดผ้าป่าวัดไทยลุมพินี
——-
✨สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา
🔸สักการะ สวดมนต์ นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ 7 สัตตมหาสถาน
🔸เยี่ยมชมสถูปนางสุชาดา
🔸เยี่ยมชมแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่สำคัญทางศาสนา ที่พระพุทธองค์ได้รับการถวายข้าวมธุปายาพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา
🔸เยี่ยมชมวัดพุทธนานาชาติ
🔸ทอดผ้าป่าวัดไทยพุทธคยา
——-
✨สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถ
🔸สักการะธรรมเมกขสถูป สถานที่แสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
🔸ทอดผ้าป่าวัดไทยสารนาถ
——-
✨สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่ปรินิพพาน : กุสินารา
🔸นมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพาน ณ วิหารปรินิพพาน พระพุทธรูปที่เป็นศิลปะในสมัยคุปตะ
🔸เยี่ยมชมมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
🔸ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสินารา
——-
✨ราชคฤห์ เป็นเมืองหลักพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร
🔸ขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏ สักการะพระคันธกุฎี สถานที่ประทับพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า
🔸สักการะอานันทกุฎี ,ถ้ำพระโมคคัลลานะ
🔸สักการะถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม
🔸ชมสถานที่กลิ้งหินของพระเทวทัต
🔸เยี่ยมชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ่ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สถานที่กำเนิดวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา”
🔸ทอดผ้าป่าวัดไทยสิริราชคฤห์ พิเศษ แจกมหาทาน 1,000 ครอบครัว
——-
✨ไวสาลี เมืองหลวงของแคว้นวัชชี
🔸เยี่ยมชมวัดป่ามหาวัน สถานที่พระน้านางมหาปชาบดีโคตมี อุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลก
🔸เยี่ยมชมพระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานที่ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่เมืองกุสินารา
🔸เยี่ยมชมเสาอโศก เสาที่สมบูรณ์ที่สุดใน บรรดาเสาหินศิลาจาลึกที่ถูกค้นพบ
——-
✨นาลันทา สถานที่ตั้งอดีตมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยยิ่งใหญ่
🔸เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
🔸สักการะสถานที่กำเนิดของสาวกองค์สำคัญ คือ พระสารีบุตร
🔸กราบสักการะ และขอพรหลวงพ่อองค์ดำศักดิ์สิทธิ์แห่งนาลันทา
——-
✨สาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด ถึง 25 พรรษา
🔸เยี่ยมชมวัดเชตวันมหาวิหาร วัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองสาวัตถี
🔸กราบสักการะพระมูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานที่สุดถึง 19 พรรษา
🔸กราบสักการะต้นอานันทโพธิ์
🔸เยี่ยมชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
🔸เยี่ยมชมบ้านบิดาบ้านพ่อองคุลิมาล
🔸เยี่ยมชมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
——-
✨พาราณสี นครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูกว่า 4,000 ปี
🔸ล่องเรือชมวิถีชีวิต และชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา
🔸พิเศษ ร่วมไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงลงสู่แม่น้ำคงคา

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 ส.ค.
ยินดีให้ราคา Early Bird 85,000 บาท
(ปกติ ราคาขาย 89,000 บาท)
พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 บาท

โปรแกรมการเดินทาง 👇

📢📢 พิเศษ!! ธรรมดีทัวร์ เปิดบริการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว Private Group

โดยไม่จำกัดรูปแบบใดๆ ท่านสามารถเลือกเดินทางในช่วงเวลาที่ท่านสะดวก กำหนดเส้นทางตามอัธยาศัย รวมทั้งงบประมาณ โรงแรม สายการบิน
ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

เดินทางครั้งต่อไป คิดถึงธรรมดีทัวร์ ที่ปรึกษาด้านการเดินทางที่ทุกท่านไว้วางใจ

รับจำนวนจำกัด‼️
สำรองที่นั่งได้ 3 ช่องทาง
🔻ผ่านแอดมินที่ Facebook ธรรมดีทัวร์
🔻ผ่านแอดมินที่ LINE @dmgbooks
https://lin.ee/hVez9rS
IMG_4875สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
โทร 092-956-1145 (คุณนก) หรือ 098-268-6813 (คุณหยก)

บนเส้นทางแห่งศรัทธากับธรรมดีทัวร์
dhamdeetour…

#ทัวร์อินเดีย #เที่ยวอินเดีย #ทัวร์อินเดียVIP #แสวงบุญอินเดีย #ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน #ทัวร์แสวงบุญอินเดีย
#ทัวร์อินเดียมีระดับ #ทริปอินเดีย #ทัวร์อินเดียเนปาล #ทัวร์ไหว้พระอินเดีย

IMG_0055

IMG_0056

IMG_0057

IMG_0058

IMG_0059

IMG_0060

IMG_0061

IMG_0062

IMG_0063

IMG_0064

IMG_0065 2

IMG_0066 2

IMG_0067 2

IMG_0068 2

IMG_0069

IMG_0070 2

IMG_0071

IMG_0072

IMG_0073

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “The best of India #10 สักการะสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล เดินทาง 9-16 ธันวาคม 2566 (8 วัน 7 คืน)”